http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

     

 

loga

Szanowny Kliencie!
W trosce o najwyższy poziom świadczonych usług udostępniliśmy dla Państwa elektroniczne biuro obsługi klienta e-BOK oraz portal internetowy zapewniający dostęp do informacji przestrzennych – Geoportal.
Zachęcamy Państwa do realizacji spraw za pośrednictwem e-usług świadczonych poprzez funkcjonalności oferowane w ramach e-Bok i Geoportal.

Udostępnione e-usługi dostępne są pod adresem:

e-BOK https://ebok.pwikgorzow.pl

Geoportal https://ebok.pwikgorzow.pl/#/map

Opis e-usług

• Zgłoszenia aktualnego stanu podwodomierza.
W ramach tej usługi klient ma możliwość przesłania aktualnych wskazań podwodomierzy w celu rozrachunkowym. Usługa ta daje możliwość wglądu do uprzednio zarejestrowanych wskazań.

 • Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych włączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
W ramach tej usługi klient będzie miał możliwość, po złożeniu wniosku, zapoznania się ze statusem sprawy, zwrotnie otrzymują odpowiedź.

• Złożenie wniosku o wymianę lub plombowanie licznika lub podwodomierza.
W ramach tej usługi klient będzie miał możliwość, po złożeniu wniosku, zapoznania się ze statusem sprawy, ponadto zostaje o poinformowany o proponowanym terminie wykonania usługi.

• Złożenie wniosku o montaż wodomierza lub podwodomierza.
W ramach usługi klient będzie miał możliwość, po złożeniu wniosku, zapoznania się ze statusem sprawy, ponadto zostaje o poinformowany o proponowanym terminie wykonania usługi.

• Wgląd do zrealizowanych płatności.
W ramach tej usługi klient ma możliwość sprawdzenia poprawności zarejestrowanych przez system bilingowy płatności oraz zapoznania się z aktualnym stanem salda. Dane są prezentowane w formie graficznej i tabelarycznej.

• Wgląd do zarejestrowanych zużyć wody.
W ramach tej usługi klient ma możliwość zapoznania się z historią odczytów wodomierzy, posiada możliwość podglądu faktur związanych z poszczególnymi odczytami. Dane są prezentowane w formie graficznej i tabelarycznej.

• Moje faktury.
W ramach usługi klient posiada możliwość zapoznania się z poszczególnymi fakturami, jest informowany o statusie płatności, terminie płatności. Posiada także możliwość wydruku faktury (usługa dostępna po uprzednim wyrażeniu zgody na otrzymywanie e-faktury).

• Moje umowy.
W ramach usługi klient ma możliwość zapoznanie się z wykazem zawartych z PWiK umów, okresów ich obowiązywania oraz zakresu świadczonych usług.

• Moje dane.
Usługa ta umożliwia klientowi złożenie wniosku o dokonywania korekty danych dotyczących klienta na podstawie których wystawiana jest faktura.

• Zgłaszanie awarii.
W ramach tej usługi klient ma możliwość wskazania na mapie miejsca zaobserwowanej awarii dotyczącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Zwrotnie klient otrzyma informację o usunięciu nieprawidłowości.

• Awarie i wyłączenia planowane.
W ramach tej usługi klient ma możliwość zapoznania się na mapie z miejscem wystąpienia awarii oraz zasięgu jej oddziaływania. Usługa ta daje możliwość zapoznania się z obszarami objętymi planowaną przerwą w dostawie wody. Klient może zapoznać się z aktualną pozycją zastępczego punktu dostawy wody (beczkowozy). Klienci zarejestrowani w e-Bok mają możliwość otrzymania informacji e-mail lub sms o przerwach w dostawie wody.

• Mapa branżowa.
Usługa prezentująca przebieg sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Usługa ta wspiera inwestorów w podejmowaniu decyzji dotyczącej budowy przyłączy wodociągowej lub kanalizacyjnej.

• Inwestycje.
W ramach tej usługi klient posiada możliwość zapoznania się z obszarami planowanych inwestycji w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Klient uzyska informację dotyczącej przewidywanych terminów realizacji poszczególnych zadań.

• Hydranty. P.poż. (e-usług dla Straży pożarnej)
Usługa prezentująca informację na temat hydrantów. Dzięki tej usłudze istnieje możliwość wizualizacji rozmieszczenia przestrzennego hydrantów.

-       E - BOK

 

 

-       Geoportal

 

I. Zakładka mapa:
• Miejsce: Geoportal.
• Opis: Serwis prezentujący przebieg sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na mapie. Serwis wspiera klientów w podejmowaniu decyzji o miejscu podłączenia się do sieci (usługa mapa branżowa).
• Prezentacja planowanych inwestycji w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
• Prezentacja miejsc wystąpienia i zasięgu oddziaływania awarii.
• Bieżąca lokalizacja zastępczych punktów dostawy wody (beczkowozy).
• Informacja dotycząca infrastruktury p.poż. (hydranty).
• Prezentacja stref ochrony ujęć wody.

II. Zakładka dane klienta.
• Miejsce : E-BOK.
• Podstawowe dane o zalogowanym kliencie.
• Możliwość złożenia wniosku o aktualizowanie informacji.

III. Zakładka umowy.
• Miejsce: E - BOK.
• Możliwość wglądu do zawartych umów z podziałem na rodzaj i czas ich obowiązywania.

IV. Zakładka zużycie wody.
• Miejsce : E- BOK.
• Wgląd do danych zużyć wody zarejestrowanych przez poszczególne wodomierze.
• Prezentacja danych bieżących i historycznych dotyczących zużyć wody.
• Zestawienie faktur związanych z poszczególnymi odczytami.
• Graficzna prezentacja danych statystycznych w formie zestawienia tabelarycznego oraz wykresów.
V. Zakładka finanse.
• Miejsce : E-BOK.
• Wgląd do bieżącego salda.
• Informacja o należnościach i wpłatach oraz notach odsetkowych.
• Graficzna prezentacja danych statystycznych w formie zestawienia tabelarycznego oraz wykresów dotycząca poszczególnych kwot.

VI. Zakładka zgłoszenia.
• Miejsce : E-Bok i Geoportal.
• Możliwość dodania zgłoszeń w zakresie:
(1) Podawanie wskazań podwodomierza.
(2) Zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach dot. funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
(3) Zlecanie montażu wodomierza oraz podwodomierza.
(4) Wniosek o plombowanie wodomierza lub podwodomierza.
(5) Wniosek o wymianę wodomierza.
(6) Zgłaszanie awarii wodomierza.
(7) Wniosek o wydanie warunków technicznych włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej .
(8) Zgłaszanie awarii.
(9) Zgłoszenie zakłóceń dostawy wody.
(10) Zgłaszanie uwag do jakości wody.
(11) Zgłoszenie uwagi ogólnej.

VII. WMS
• Miejsce : Geoportal.
• Możliwość udostępnienia danych dla aplikacji zewnętrznej.

 

 

 

 

PWiK